Poznaj naszą historię:

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu powstał w latach 2010 – 2011, w związku z realizacją przez Powiat Limanowski projektu pn. „Przebudowa budynku starego szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 763 098,85 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 2 122 091,43 zł. W ramach ww. projektu dokonano przebudowy istniejącego budynku starego szpitala oraz zmiany sposobu jego użytkowania na dom pomocy społecznej. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażono pokoje dla 46 pensjonariuszy. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w nim już w lutym 2012r. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania już w lipcu tego samego roku zapełniono wszystkie miejsca w domu i utworzono listę osób oczekujących. Mając na uwadze ogromne potrzeby społeczne Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął starania o pozyskanie dodatkowych środków na rozbudowę DPS w Szczyrzycu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 04.04.2013r. Powiat Limanowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt obejmował rozbudowę Domu o łącznik, w którym mieszczą się: sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej (z pracowniami: komputerową, kulinarną, czasu wolnego i arteterapii), biblioteka, jadalnia, szatnie dla personelu i pomieszczenia pomocnicze. Ponadto w ramach projektu wybudowane zostały drogi wewnętrzne, chodniki, a także ogród dla pensjonariuszy z elementami małej architektury.

Poza częścią inwestycyjną w ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla pracowników Domu. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 918 659,72 zł, w tym dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy 2 466 404,36 zł, środki własne Powiatu Limanowskiego to 1 452 255,36 zł.

Dodatkowo Powiat Limanowski wyłącznie z własnych środków wybudował budynek mieszkalny dla 56 pensjonariuszy, który połączony jest z łącznikiem części istniejącej Domu. Wartość tejże inwestycji wyniosła 4, 4 mln zł.

Po zakończonej inwestycji Wojewoda Małopolski w dniu 27.03.2015r. wydał decyzję zezwalającą Powiatowi Limanowskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu dla 99 osób przewlekle psychicznie chorych.

W dniu 22.04.2015r. nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie nowej części Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.