FAQ / Pytania:

1Jak zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
1. Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze wzglęgu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się oraz złożenia pisemnego wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej.

2. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną oraz kompletuje potrzebną dokumentację, na podstawie której kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do właściwego domu pomocy społecznej.

3. Pełna dokumentacja nastepnie jest przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, gdzie po jej rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu danej osoby w domu pomocy społecznej. Na tym etapie wszelkich informacji dotyczących terminu przyjęcia do placówki ewentualnie informacji o braku miejsc w domu oraz wpisaniu na listę oczekujących udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania. W nastepnej kolejności do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są: małżonek, dzieci, wnuki (jeżeli wystepują) – zgodnie z umową zawieraną pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Oznacza to, że jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej jest samotna, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę. Decyzję ustalającą wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje wójt właściwej gminy lub kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia wójta tejże gminy.