Aby przejść do strony zamówień publicznych kliknij tutaj

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu uzyskał w roku:

2023

 

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa

„Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego ”

Dofinansowanie: 447 480 zł

Całkowita wartość: 447 480 zł

Dotacja przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę  w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w domu pomocy społecznej.

Data podpisania umowy: 04.10.2023 r.

znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgbgodlo

        2.
dps

 

 2022


 1. 20230725_115416 

 2. 20230725_115313 

 

2021

 1. Dofinansowanie w ramach projektu pn. „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” – II nabór wniosków o grant współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota dofinansowania:  61 160,00 zł 
 2. Dofinansowanie w ramach projektu pn. „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” – III nabór wniosków o grant współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  Kwota dofinansowania:  31 417,00 zł
  logotypy_projekt_BD_II (1)
   
 3. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego „FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2021 r.”
  „Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.”
  Łączna wartość dofinansowania: 57 863,71 zł
  Całkowita wartość: 57 863,71 zł
  Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu m.in.. poprzez zakup środków ochrony osobistej, środków czystości i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji
 4. 20230725_115408
 5. 20230725_115425
 6. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
  Wartość dofinansowania 10 328 zł.
  logo-nfz-1200x488 logo-min-150x68

2020

 1. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego „FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19”
  „Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej 
  przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług, przyznanie dodatkowych składników wynagrodzenia pracownikom w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii.”
  Łączna wartość dofinansowania: 181 777,95 zł
  Całkowita wartość: 228 507,89 zł
  Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu m.in.. poprzez zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i materiałów medycznych, środków czystości i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji. Ponadto wypłacono nagrody dla pracowników Domu szczególnie narażonych na zakażenie wirusem, jak również zatrudniono pielęgniarki w ramach umów zleceń jako kadrę niezbędną do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS.
 2. Grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
  Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
  Wartość grantu wynosi 49 100 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 7 365 zł wkładu własnego.
  Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
  W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy personelu Domu oraz naszych mieszkańców w środki ochrony osobistej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażono Dom w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemia i jej skutkami.
  Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
  Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
  logotypy_projekt_BD_II
 3. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
  Dofinansowanie projektu:  28 265,31 zł
  logotypy_projekt_BD_IIlogo-nfz-1200x488logo-min-150x68
 4. Środki otrzymane od Wojewody na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Kwota dofinansowania:  41 687,84 zł zł 
 5. Środki otrzymane od Wojewody na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota dofinansowania: 89 767,43 zł 
 6. Środki otrzymane od Wojewody na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domu pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce. Kwota dofinansowania: 50 142,68 zł